Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 64. – 67. Statuta Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 02/18, 09/18 i 13/18 – pročišćeni tekst), Odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin od 24. siječnja 2019., Klasa: 021-05/19-01/124, Urbroj: 2178/06-01-19-01 (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 1/2019) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin od 16. prosinca 2019., Klasa: 021-05/19-01/190, Urbroj: 2178/06-01-19-01 (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 7/2019), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE GARČIN

I. KORISNICI PROGRAMA

Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin su mladi.

Mladom osobom u smislu ovog Javnog poziva i Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da:

 • podnositelj nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv ili
 • da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života.

Za provedbu ovog Javnog poziva i Programa u Proračunu Općine Garčin osigurana su sredstva u iznosu od po 200.000,00 kuna za Mjeru 1. i 2. zajedno, te 200.000,00 kuna za Mjeru 3., dakle sveukupno 400.000,00 kuna.

Ukoliko sredstva predviđena za Mjeru 1.1. i 1.2. ne budu u cijelosti iskorištena do 31.10.2020. godine, nepotrošeni dio sredstava će se prebaciti u Mjeru 1.3.

Ukoliko sredstva predviđena za Mjeru 1.3. ne budu u cijelosti iskorištena do 31.10.2020., nepotrošeni dio sredstava će se prebaciti u Mjeru 1.1. i 1.2.

Za potrebe ovog Javnog poziva izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI

[accordion][toggle title=”1. Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području Općine Garčin”]

Financijska pomoć će se odobriti podnositelju zahtjeva, koji kupi stambeni objekt (kuću, stan ili dio kuće ili stana (etažno vlasništvo)) koji se nalazi na području Općine Garčin i to isključivo radi kupnje nekretnine stjecanjem vlasništva nad istom.

Podnositelj zahtjeva, koji je kupio ili ima namjeru kupiti stambeni objekt na području Općine Garčin, odnosno kupovinom je postao vlasnikom i to od 01. siječnja 2020. godine, odnosno od dana objave ”Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Garčin” može ostvariti pomoć za kupnju na ime subvencije kupoprodajne cijene u iznosu od 25.000,00 kuna, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora ili valjano zaključenog kupoprodajnog predugovora.

Navedeni iznos subvencije će se isplaćivati na račun prodavatelja, ili iznimno, iznos subvencije se može isplatiti i izravno na račun kupca nekretnine uz uvjet da pismeno potvrdi isplatu kupoprodajne cijene (izvatkom iz banke), odnosno uz predočenje ovjerenog kupoprodajnog ugovora od strane javnog bilježnika iz kojeg je vidljivo da je kupoprodajna cijena isplaćena.

Subvencija se neće isplaćivati za kupovinu stambenog objekta za ugovor koji je zaključen s članovima obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj do četvrtog stupnja).

Pravo iz ovog Programa ne mogu ostvariti korisnici koji ostvaruju subvenciju države za kupnju kuće.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je ili će kupovinom stambenog objekta postati suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za Mjeru 1.1.:

 1. prijava za Mjeru 1.1.
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga,
 3. potvrda bračnog statusa
 4. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu prebivališta),
 5. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta),
 6. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga,
 7. izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva,
 8. izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo),
 9. izjava podnositelja i njegovog bračnog druga, da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga te da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nije prodao, ili na drugi način otuđio nekretninu iz svog vlasništva ili suvlasništva, a na području RH (izjava ovjerena kod javnog bilježnika ),
 10. preslika ugovora o kupoprodaji stambenog objekta,
 11. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu,
 12. izjava o promjeni prebivališta,
 13. predugovor o kupoprodaji nekretnine,
 14. potvrdu Općine Garčin o nepostojanju duga po bilo kojoj osnovi prema Općini Garčin u posljednje 2 godine od dana objave Javnog poziva,
 15. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja.

Izjava o nekorištenju mjera za kupnju ili gradnju kuće

[/toggle][toggle title=”2. Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt),”]

Podnositelj zahtjeva, koji je vlasnik građevinskog zemljišta, a namjerava graditi obiteljsku kuću (stambeni objekt) na području Općine Garčin od dana objave ”Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Garčin” može ostvariti pomoć za gradnju u iznosu od 25.000,00 kuna pod uvjetom da gradnja iste nije započeta prije 01.07.2019. godine.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Prijava za ovu mjeru se može podnositi po raspisanom javnom pozivu tijekom tekuće godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava za tu proračunsku godinu. Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Garčin.

Navedeni stambeni objekti koji su kupljeni, odnosno na građevinskim zemljištima na kojima se planira graditi stambeni objekt, moraju biti bez tereta (hipotekarnih tražbina, zabilježbi uzdržavanja ili bilo kojih drugih tereta koji utječu na slobodno raspolaganje istim).

Korisnici sufinanciranja ne smiju biti niti pod jednim oblikom blokade u pogledu novčanih ovrha.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za Mjeru 1.2.:

 1. prijava za Mjeru 1.2.
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga,
 3. potvrda bračnog statusa,
 4. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu prebivališta),
 5. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta)
 6. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga
 7. izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinskog zemljište na kojem se gradi kuća koje je predmet prijave na mjeru,
 8. izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo)
 9. troškovnik radova izrađen od ovlaštene osobe,
 10. izjava podnositelja i njegovog bračnog druga, da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga te da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu iz svog vlasništva ili suvlasništva, a na području RH (izjava ovjerena kod javnog bilježnika)
 11. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu
 12. izjava o zadržavanju prebivališta,
 13. potvrda projektanta o početku izrade projektne dokumentacije (sa datumom početka izrade, pečatom i potpisom projektanta),
 14. potvrdu Općine Garčin o nepostojanju duga po bilo kojoj osnovi prema Općini Garčin u posljednje 2 godine od dana objave Javnog poziva,
 15. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja

Izjava o nekorištenju mjera za kupnju ili gradnju kuće

[/toggle][toggle title=”3. Financijska pomoć za adaptaciju stambenog objekta i uvođenje raznih priključaka za stambene objekte na području Općine Garčin.”]

Podnositelj zahtjeva, koji je vlasnik stambenog objekta, a namjerava adaptirati obiteljsku kuću odnosno provesti jedan od priključaka na kuću (priključak vode, struje, plina i sl.) na području Općine Garčin može ostvariti pomoć za adaptaciju odnosno priključak vode, struje, plina i sl. u iznosu do 20.000,00 kuna pod uvjetom da adaptacija odnosno priključak na istu nije započet prije 01.01.2020. godine, odnosno da su adaptacija ili priključak izvršeni nakon 01.07. u prošloj godini.

Adaptacijom se smatra sanacija, odnosno izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za uporabljivu građevinu, ali kojim se radovima ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (zamjena dotrajalog krovišta novim, zamjena zastarjele unutarnje i vanjske stolarije novom, stavljanje izolacije i drugi radovi koji se smatraju adaptacijom).

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Prijava za ovu mjeru se može podnositi po raspisanom javnom pozivu tijekom tekuće godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava za tu proračunsku godinu. Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Garčin.

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za adaptaciju obiteljske kuće odnosno za priključak i koji je time postao Korisnikom ovog Programa mjera mora biti bez tereta (hipotekarnih tražbina, zabilježbi uzdržavanja ili bilo kojih drugih tereta koji utječu na slobodno raspolaganje istim).

Podnositelj prijave za ovu Mjeru, ovu Mjeru ne može kombinirati sa drugim mjerama iz ovog Javnog poziva, odnosno Programa za stambeno zbrinjavanje na području Općine Garčin.

Korisnici sufinanciranja ne smiju biti niti pod jednim oblikom blokade u pogledu novčanih ovrha.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za Mjeru 1.3.:

 1. prijava za Mjeru 1.3.
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga,
 3. potvrda bračnog statusa
 4. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu prebivališta),
 5. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta),
 6. izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva,
 7. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga,
 8. izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo),
 9. izjava o zadržavanju prebivališta,
 10. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu,
 11. izjava o nekorištenju mjera za kupnju ili gradnju kuće na području Općine Garčin,
 12. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja (plaćeni računi za adaptaciju, priključke i sl.)

[/toggle][/accordion]

 

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave se podnose od dana objave Javnog poziva na stranicama Općine Garčin www.opcina-garcin.hr, odnosno od objave na oglasnoj ploči Općine Garčin.

Prijave se podnose poštom preporučeno s povratnicom s naznakom ”Prijava za dodjelu sredstava iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin” – ne otvaraj na adresu:

Općina Garčin
Kralja Tomislava 92
35212 Garčin

U prijavi je potrebno navesti:

 1. ime i prezime prijavitelja,
 2. adresu prijavitelja,
 3. oib prijavitelja,
 4. e-mail prijavitelja,
 5. broj telefona prijavitelja (mobitel i fiksni), te
 6. datum rođenja prijavitelja, a ukoliko je prijavitelj stariji od 40 godina, i datum rođenja supružnika koji je mlađi od 40 godina.

Obrasci izjava koje je potrebno priložiti prijavi, nalaze se uz prijavu, te ih je moguće preuzeti na web stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr .

Postupak objave javnog poziva, zaprimanja i pregleda prijava provodi Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći imenovano od strane Jedinstvenog upravnog odjela.

Povjerenstvo razmatra prijave te ukoliko ista udovoljava uvjetima javnog poziva predlaže Općinskom načelniku donošenje Odluke o prihvatljivosti.

O svakom zahtjevu Odlukom odlučuje općinski Načelnik.

Ugovor o dodjeli financijske pomoći/subvencije sklapa općinski Načelnik i Korisnik mjere iz ovog Programa odnosno Podnositelj zahtjeva.

Prijave i zahtjevi za isplatu sredstava koji sadrže potpunu traženu dokumentaciju i udovoljavaju propisanim kriterijima, odobravaju se i isplaćuju sukladno ovom Javnom pozivu i Programu, i trenutno raspoloživim proračunskim sredstvima.

 

OSTALE ODREDBE

Korisnicima mjera se sredstva mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Općini Garčin u posljednje 2 godine od dana objave Javnog poziva.

Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u obzir. Sredstva se dodjeljuju redoslijedom zaprimanja (sat i datum primitka zahtjeva) zahtjeva do iskorištenja svih sredstva osiguranih u Proračunu za tu stavku.

Ukoliko netko u međuvremenu od podnošenja prijave i nadopune dokumentacije drugog prijavitelja pošalje urednu prijavu, ostvarit će prednost nad onim tko je poslao prijavu ranije ali sa nepotpunom dokumentacijom. Svaka nadopuna se šalje također poštom preporučeno, odnosno na isti način kao i prijava, i po istoj uputi, zbog rangiranja prijava i dopunjenih prijava.

Prednost pri odabiru imaju oni prijavitelji koji su ranije podnijeli prijavu i koji su uz prijavu podnijeli svu potrebnu dokumentaciju.

Dokumentacija koja se podnosi ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja prijave.

Prijave u kojima su izjave i potrebni obrasci nepotpisani, neće se uzeti u razmatranje.

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Garčin
Marko Barić, mag. iur.

Skip to content