Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela, poslove iz samoupravnog djelokruga Općine određene zakonom i drugim propisima, posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslove iz područja financija, računovodstva, stručno administrativne, savjetodavne i tehničke poslovi bitne za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu Garčin.

Također, Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja

  • društvenih djelatnosti,
  • gospodarstva,
  • financija,
  • komunalno stambenih djelatnosti,
  • zaštite okoliša te gospodarenja otpadom,
  • prometa i veza,
  • imovinsko pravnih odnosa,
  • upravljanja nekretninama na području općine,
  • kao i druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost općine kao jedinice lokalne samouprave

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Garčin

Pravilnik o unutarnjem redu JUO

Rješenje_brojčane_oznake_2017

Plan_klasifikacijskih_oznaka_2017

04.01.2020. . – Plan prijma u službu za 2021. godinu

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Marko Barić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin

Miroslav Štefanac, referent za EU projekte i javnu nabavu

Ivana Klišanić, administrativni tajnik

Ivana Matovinović, referent za financije

Ivica Ninković, komunalni redar

ETIČKI KODEKS

Odluka_o_imenovanju_Povjerenika_za_etiku_JUO

Etički-kodeks-jedinstveni-upravni-odjel

SADRŽAJ

Skip to content