Prikupljanje ponuda za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem Izjave o ustroju HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću (Posl. broj: OU-540/15-2), članka 9. Pravilnika o postupku kupoprodaje šuma i/ili šumskog zemljišta i Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., Ur.broj: DIR-51-17-4942/01 od 24. kolovoza 2017. godine, Povjerenstvo za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta raspisuje

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta

 

 1. Objavljuje se javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju šuma i/ili šumskog zemljišta.
 2. Kupnja šuma i/ili šumskog zemljišta vrši se u ime i za račun Republike Hrvatske.
 3. Rok za podnošenje ponude je 20. prosinca 2017. godine.
 4. Pisane ponude s traženom dokumentacijom slati na adresu:
  Hrvatske šume d.o.o.,
  Kneza Branimira 1,
  10 000 Zagreb
  s naznakom „NE OTVARATI, PONUDA ZA KUPNJU ŠUMA I/ILI ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA“.
 5. Šume i/ili šumska zemljišta mogu se kupiti samo ako se ponuđena nekretnina u odnosu na površine s kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. nalazi smještena kao:
  • enklava
  • poluenklava
  • uz među posjeda
  • ukoliko se radi o samostalnim šumskim površinama veličine iznad 50 ha.
 6. Ponuda mora sadržavati:
  • opće podatke o ponuditelju: ime, prezime, točnu adresu, broj telefona i OIB fizičke osobe, odnosno puni naziv, točnu adresu, broj telefona i OIB pravne osobe;
  • podatke o nekretnini koja je predmet ponude (k.o. i k.č.br.);
  • ponudbenu cijenu izraženu u kunama;
  • dokaz o vlasništvu nekretnine-potpuni (povijesni) zemljišnoknjižni izvadak;
  • dokaz o posjedu-posjedovni list;
  • kopiju katastarskog plana.
   Ukoliko je ponuđena nekretnina u suvlasništvu više fizičkih ili pravnih osoba ponudu moraju dostaviti svi suvlasnici nekretnine za svoj suvlasnički dio.
 7. Ponuditelji će biti pisanim putem obaviješteni o prihvaćanju ili odbijanju ponude.

Skip to content