Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode uzrokovane sušom

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Obavještavamo sve poljoprivrednike s područja Općine Garčin da je Župan BPŽ dana 4. rujna 2017. proglasio elementarnu nepogodu izazvanu sušom. Svi koji imaju štetu na poljoprivrednim kulturama uzrokovanu dugotrajnom sušom mogu podnijeti prijavu.

Prijava se podnosi na za to predviđenom obrascu (EN-P) koji se može preuzeti u prostorijama Općine Garčin u Garčinu, Ulica kralja Tomislava 92, i na službenim Internet stranicama Općine Garčin: www.opcina-garcin.hr

Rok za prijavu štete: od 5. rujna 2017. do 15. rujna 2017. godine.

Prijavitelj je dužan u obrazac prijave upisati: broj katastarske čestice (ili broj zemljišta iz ARKOD-a) i katastarsku općinu na kojoj je zasađena poljoprivredna kultura, ukupne površine pojedine poljoprivredne kulture (obavezno u ha), za trajne nasade potrebno je uz površinu upisati broj stabala pojedine voćne vrste, obavezno upisati procijenjeni postotak štete za svaku kulturu te priložiti presliku osobne iskaznice.

Pomoć u popunjavanju obrazaca građani mogu dobiti svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati.

Ispravno popunjene obrasce i preslike osobnih iskaznica potrebno je dostaviti se u Općinu Garčin, Kralja Tomislava 92, Garčin, a mogu se dostaviti i na službeni e-mail Općine: garcin.opcina@gmail.com.

PRIJAVE NAKON 15. RUJNA 2017. NEĆE SE UVAŽITI.

 

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU

ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

 

                                                                                                                                              Predsjednik Povjerenstva
Željko Šimić

PRILOZI

Obrazac_za_prijavu_štete

Skip to content