Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 20. stavak 1 i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu pročelnika u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

  1. MARKO BARIĆ, Sapci 64
  2. TOMISLAV BERAKOVIĆ, Oprisavci 81 A

II. Drugih prijava nije bilo.

III. Pisano testiranje održati će se u prostorijama Općine Garčin, Kralja Tomislava 92, Garčin, dana 28.08.2018. godine s početkom u 12:00 sati.

Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja su:

  • Ustav Republike Hrvatske (Narodne Novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10,85/10,05/14)
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine 86/08,61/11,4/18)
  • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine 47/09)
  • Zakon o upravnim sporovima (Narodne Novine 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)
  • Zakon o proračunu (Narodne Novine 87/08 136/12, 15/15)

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje identitet.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidate eventualno priječe da testiranju pristupe u naznačeno vrijeme.

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja.

Testiranje traje najviše 45 minuta.

Boduju se samo cijeli odgovori.

IV. Rezultati pismenog dijela testiranja objaviti će se na službenoj internet stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr.

S kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50 % bodova obavit će se intervju.

O datumu i vremenu početka intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

V. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr.

U Garčinu, 21. kolovoza 2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

Irena Katalinić, predsjednica

Mato Jerković, član

Željko Šimić, član

Skip to content