Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 20. stavak 1 i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu REFERENT – KOMUNALNI REDAR i VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

 

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

Za referent – komunalni redar:

 1. IVICA NINKOVIĆ, Slavonski Brod, Ruđera Boškovića 34

Za viši referent za financije:

 1. IVANA MATOVINOVIĆ, Donji Andrijevci, Braće Radića 2

II. Drugih prijava nije bilo.

III. Pisano testiranje održati će se u prostorijama Općine Garčin, Kralja Tomislava 92, Garčin, dana 21.12.2018. godine s početkom u 12:00 sati.

Pravni i drugi izvori za referent – komunalni redar:

Opći dio:

 • Ustav Republike Hrvatske („NN“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
 • Zakon o općem upravnom postupku („NN“ br. 47/09)

Posebni dio:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”NN” br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (”NN” br. 86/08, 61/11, 04/18)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine” 68/18)

Pravni i drugi izvori za viši referent za financije:

Opći dio:

 • Ustav Republike Hrvatske („NN“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
 • Zakon o općem upravnom postupku („NN“ br. 47/09)

Posebni dio:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”NN” br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (”NN” br. 86/08, 61/11, 04/18)
 • Zakon o proračunu (”Narodne novine” 87/08, 136/12, 15/15)

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje identitet.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidate eventualno priječe da testiranju pristupe u naznačeno vrijeme.

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja. Testiranje traje najviše 45 minuta. Boduju se samo cijeli odgovori.

 

IV. Rezultati pismenog dijela testiranja objaviti će se na službenoj internet stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr.

S kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50 % bodova obavit će se intervju.

O datumu i vremenu početka intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

V. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu

Irena Katalinić, predsjednica Mato Jerković, član Željko Šimić, član

Skip to content