Poziv na dostavu ponuda za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Garčin – KLASA: 022-01/18-01/57, URBROJ: 2178/06-03-18-1 od 4. lipnja 2018. i Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave – KLASA: 302-02/18-01/1, URBROJ: 2178/06-03-18-1 od 25. rujna 2018., Općina Garčin objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za izradu Strateškog razvojnog programa Općine  za razdoblje 2019. do 2023. godina

Ovaj projekt financira se iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000“, Operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“.

Naručitelj, Općina Garčin, Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin, OIB: 71476380427, za predmet nabave „Izrada strateškog razvojnog programa Općine Garčin“ sukladno članku 12. i članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kn bez uključenog PDV-a.

Pravo sudjelovanja na nadmetanju za nabavu usluga u postupku jednostavne nabave Naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda upućenom na e-mail adrese tri gospodarska subjekta te objavom na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave – KLASA: 022-01/18-01/57, URBROJ: 2178/06-03-18-1 od 4. lipnja 2018.

Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima:

1. OPIS PREDMETA NABAVE

1.1. Predmet nabave: Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Garčin za razdoblje 2019. do 2023. godina

1.2. Količina predmeta nabave: opseg i količina predmeta nabave opisani su u Troškovniku koji je u prilogu ovog Poziva.

1.3. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 80.000,00 kn

1.4. Evidencijske broj predmeta nabave iz plana nabave: JN-8/18, r. b. 3. iz Plana nabave, pozicija u proračunu 020.

1.5. Datum objave na službenoj stranici Općine Garčin i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: 28. prosinca 2018.

1.6. Web adresa za preuzimanje poziva na dostavu ponuda: www.opcina–garcin.hr
www.apprrr.hr/Portal ponuda

Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Garčin za razdoblje 2019. do 2023. godina obuhvaća:

1. preliminarno istraživanje na temelju dostupnih podataka,
2. organizacija sastanaka i radnih skupina sa svim dionicima,
3. analiza trenutnog stanja i razvojnih potencijala općine,
4. komparativna analiza i SWOT analiza,
5. postavljanje ciljeva u skladu s postojećim lokanim/županijskim/državnim/EU strategijama – definiranje strateškog koncepta i ciljeva razvoja Općine za razdoblje 2019. – 2023.,
6. razvoj mjera za ostvarivanje postavljenih ciljeva – definiranje glavnih pokretača razvoja i ekonomskog rasta,
7. prikupljanje projektnih ideja s područja Općine Garčin i utvrđivanje liste prioriteta za svako područje razvoja – izrada Strateškog razvojnog programa Općine Garčin s financijskim projekcijama za razdoblje 2018. – 2023. (definiranje glavnih razvojnih projekata za razdoblje 2019. – 2023., izrada Plana kapitalnih investicija za razdoblje 2019. – 2023., izrada Plana implementacije),
8. usklađivanje Proračuna Općine Garčin s Planom kapitalnih investicija i s Planom implementacije,
9. prezentacija Strateškog razvojnog programa Općine Garčin za razdoblje 2019. – 2023. godina relevantnim dionicima,
10. nakon prihvaćanja Strateškog razvojnog programa dostaviti Naručitelju jedan tiskani i uvezani primjerak te isto u digitalnom formatu.

2. UVJETI NABAVE

2.1. Način izvršenja: ugovor o pružanju usluga
2.2. Rok izvođenja radova: 5 mjeseci od sklapanja ugovora. Početak izvršenja usluge započinje danom sklapanja ugovora. Rok se smatra bitnim sastojkom ugovora.
2.3. Rok valjanosti ponude: 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list (Prilog 1.). Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbijene.
2.4. Mjesto izvođenja radova:
Usluga se provodi na području Općine Garčin. Od odabranog ponuditelja će se tražiti da obilazi teren Općine Garčin radi uvida u stvarno stanje na terenu. Svi preliminarni sastanci, javni uvid, javna izlaganja i javne rasprave odvijat će se u sjedištu Naručitelja.
2.5. Rok, način i uvjeti plaćanja:
 30% po zaključivanju ugovora i dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza
 40% po izradi nacrta prijedloga Strategije
 30% po usvajanju Strategije i dostavi Naručitelju jednog tiskanog i uvezanog primjerka i jednog primjerka u digitalnom formatu.

2.6. Cijena ponude: Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u kunama.
Jedinične cijene iz ponude su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Isključuje se klizna skala i sve promijene cijene. Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.
Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

2.7. Kriterij odabira ponuda: najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu.
2.8. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR
2.8.1. Osnove za isključenje
Javni naručitelj će obvezno isključiti ponuditelja iz postupka ako utvrdi da:

A1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

(a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
• članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
• članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(b) korupciju, na temelju
• članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
• članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(c) prijevaru, na temelju
• članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
• članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
• članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
• članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
• članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
• članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

(f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
• članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
• članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

A2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točaka 1. i 2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka nabave, odnosno od slanja poziva za dostavu ponude. Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena izjava iz predloška ovog poziva (Prilog 3.).

B1. Javni Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz ove točke:

Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta – kojom ponuditelj mora dokazati da nema duga po osnovi poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od trideset (30) dana od dana objave Poziva na dostavu ponuda, osim ako je gospodarskom subjektu posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

2.9. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost na slijedeći način:

2.9.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako bi dokazao svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ponuditelji moraju dostaviti ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu iz koje je vidljivo da je Ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave.
Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana preuzimanja Poziva za dostavu ponude.

2.9.2. Tehnička i stručna sposobnost

Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini izvršio najmanje 3 ugovora o uslugama istim ili sličnim predmetu nabave (izrada strategija ukupnog razvoja/strategija razvoja turizma/strategija razvoja poljoprivrede/akcijskih planova općina/gradova/županija) čija pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od procijenjene vrijednosti predmetne nabave (bez PDV-a).
Tehničku i stručnu sposobnost ponuditelj dokazuje:

• popisom ugovora o izvršenim uslugama u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini

Popis ugovora sadrži vrijednost izvršenih usluga, datum i naziv druge ugovorne strane.

• Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju ugovora sadržava ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o uredno izvršenim uslugama.

Potvrda o uredno izvršenim uslugama mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:
 naziv i sjedište ugovornih strana
 predmet ugovora
 vrijednost ugovora
 vrijednost usluga iz ugovora koje je izvršio gospodarski subjekt
 vrijeme i mjesto izvršenja ugovora
 navod o uredno izvršenim uslugama.

Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da ima iskustvo u obavljanju poslova koji su predmet nabave, što je Naručitelju bitno kako bi smanjio rizik pojave neurednog izvršenja Ugovora.

3. JAMSTVA

Ponuditelj je dužan dostaviti:

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza,

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor obvezan je u roku od 10 dana od potpisa ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini 40% ugovorenog iznosa bez uključenog PDV-a u obliku:

 bankovne garancije koju izdaje bankarska institucija nadležna za financijsko poslovanje gospodarskog subjekta. Jamstvo mora biti s klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, mora biti bezuvjetno i s rokom važenja od 30 dana od isteka ugovorenog roka, ili
 položiti depozit u visini 40% ugovorenog iznosa bez uključenog PDV-a na račun Naručitelja broj HR22 23900011811800007, model HR68, poziv na broj 7781-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora bit će vraćeno u roku od 10 dana od dana usvajanja dokumenta na sjednici Općinskog vijeća.

4. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a treba sadržavati:

 Ponudbeni list (pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) – Prilog 1.,
 Troškovnik (pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) – Prilog 2.,
 tražene uvjete i dokaze sposobnosti iz točaka 2.8. i 2.9. ovog poziva,
 ostale podatke tražene u pozivu na dostavu ponuda.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom (pisano rukom ili ispisom putem štampača), te mora biti uvezena na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka, biti potvrđeni potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.
Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda.

5. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja.

5.1. Rok za dostavu ponude:

Krajnji rok za dostavu ponude je 14. siječnja 2019. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

5.2. Način dostave ponude:

Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

na prednjoj strani ponude:
OPĆINA GARČIN
Kralja Tomislava 92
35212 GARČIN

Ev. br. nabave: JN-8/18
Predmet nabave: „PONUDA ZA IZRADU STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA – NE OTVARAJ“

Na poleđini:

• Naziv i adresa Ponuditelja / članova zajednice gospodarskih subjekata
• OIB / Ponuditelja / članova zajednice gospodarskih subjekata

Ponuda se može dostaviti i u elektroničkom obliku. Ponuditelj je obvezan prikupiti sve tražene dokumente te ih pohraniti u elektroničkom obliku (elektronički zapis originala ponude u PDF formatu).
Elektronička dostava ponuda provodi se putem aplikacije „AGRONET“ Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ponuditelji mogu pristupiti javnom portalu ponuda putem poveznice https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx.
Detaljne upute o načinu izrade i predavanja ponude nalaze se na web stranici https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

5.3. Mjesto dostave ponuda: OPĆINA GARČIN, Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin.

Otvaranje ponuda provode članovi stručnog povjerenstva. Otvaranje ponuda nije javno.
Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.
Naručitelj će o postupku otvaranja i pregleda ponuda sastaviti zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

6. OSTALO

6.1. Osoba ili služba zadužena za kontakt s ponuditeljima:

Miroslav Štefanac, 035 422 442, garcin.opcina@gmail.com

Obavještenja ili dodatne informacije povezane s ovim pozivom za podnošenje ponude natjecatelji mogu zatražiti putem elektronične pošte najkasnije 4 dana od roka za dostavu ponude.
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati elektroničkim sredstvima, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, telefaksom ili njihovim kombiniranjem.
Ukoliko tijekom postupka jednostavne nabave dođe do bilo kakve izmjene isto će biti objavljeno u AGRONET sustavu putem PORTALA PONUDA koji se nalazi na internetskoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://www.apprrr.hr/) .

6.2. Obavijest o rezultatima nabave:

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak .
Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, naručitelj odabire najpovoljniju ponudu u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
Odluku o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) Naručitelj dostavlja svim ponuditeljima putem elektroničke pošte.
Ako su u dvije ili više valjanih ponuda ponuđene jednake cijene, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.
Ponuditelji nemaju pravo uvida u ponude ostalih ponuditelja.
Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

6.3. Sprječavanje sukoba interesa:

Sukladno članku 80., a vezano uz odredbe članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi roba/radova/usluga.

6.4. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja i podizvoditelje

A) Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa.
Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata, kako je određeno u ponudbenom listu (Dodatak I. ponudbenom listu ), uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svaki pojedini član zajednice mora ispuniti kriterije iz točke 2.8. ovog Poziva za dostavu ponuda, a zajednički moraju ispuniti kriterije iz točke 2.9. ovog Poziva za dostavu ponuda:

B) Odredbe koje odnose na podugovaratelje

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

 naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), ime zakonskog zastupnika i broj računa podugovaratelja,
 predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Stručno povjerenstvo

 

PRILOZI

Poziv na dostavu ponuda-2c – OBRASCI

 

Skip to content