Natječaj za prijam u službu – viši referent za financije

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi “Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin Marko Barić, mag. iur. donosi

RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin

 

Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu viši referent za financije na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

  1. Irena Katalinić, za predsjednicu
  2. Mato Jerković, za člana
  3. Željko Šimić, za člana

Članak 2.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • priprema i provodi postupak natječaja za prijam u službu viši referent za financije u Jedinstveni upravni odjel,
  • utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,
  • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,
  • kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
  • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
  • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

Članak 3.

Ovo rješenje stupa na snagu prvog sljedećeg dana od dana objave.
Rješenje će se objaviti na internet stranicama Općine www.opcina-garcin.hr.

PROČELNIK JUO OPĆINE GARČN
Marko Barić, mag. iur.

KLASA: 023-01/18-01/49
URBROJ: 2178/06-03-18-1
Garčin, 27. studenog 2018. godine

Skip to content