Opis poslova, podaci o plaći i način provjere – viši referent za financije

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Opis poslova, podaci o plaći, način provjere znanja i sposobnosti kandidata te područje provjere (izvori za polaganje)
za radno mjesto VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Garčin.

1. OPIS POSLOVA

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin, opis poslova i zadataka za radno mjesto: VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE su:

 • Pomaže pri izradi nacrta proračuna Općine, rebalansa proračuna i nacrtima odluka o privremenom financiranju;
 • Brine se o naplati – ostvarivanju prihoda i rashodima proračuna, te izradi kompenzacije i cesija;
 • Pomaže pri izradi zaključnih računa proračuna, te izradi periodičkih i statističkih izvješća;
 • Vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa;
 • Brine se o primjeni pozitivnih propisa koji se odnose na financije i računovodstvo;
 • Vodi evidenciju o proračunskim transferima i daje informacije u svezi sa tim;
 • Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • Knjiži stanja i promjene proračunskih sredstava;
 • Vodi poslove naplate prihoda općinskog proračuna i poduzima sve zakonske postupke za njihovu pravovremenu naplatu;
 • Prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva
 • Radi i druge poslove po nalogu Načelnika.

2. PODACI O PLAĆI:

Mjerila za obračun plaće radnog mjesta propisani su temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 74/10 i 125/14) i Odlukom o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 19/2018).

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećane za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 19/2018).

3. NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane Pročelnika JUO Općine Garčin, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pismenog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, povjerenstvo dostavlja općinskom Načelniku.

4. PODRUČJA PROVJERE

Pravni i drugi izvori

Opći dio:

 • Ustav Republike Hrvatske („NN“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
 • Zakon o općem upravnom postupku („NN“ br. 47/09)

Posebni dio:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”NN” br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (”NN” br. 86/08, 61/11, 04/18)
 • Zakon o proračunu (”Narodne novine” 87/08, 136/12, 15/15)

KLASA: 023-01/18-01/52
URBROJ: 2178/06-03-18-3
Garčin, 29. studenog 2018. godine

PROČELNIK JUO OPĆINE GARČIN
Marko Barić, mag. iur.

Skip to content