Odluka o potrebi provođenja procjene onečišćenosti zraka

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 33. Zakona o zaštiti zraka (NN broj 130/11, 47/14, 61/17), i članka 47. Statuta Općine Garčin (”Službeni glasnik Brodsko posavske županije broj” broj 9/09 i 5/13 ), te zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša KLASA: 351-02/17-03/523, URBROJ: 517-08-1-2-18-4, od 13.02.2018. godine, Načelnik Općine Garčin donosi:

ODLUKU

 

Općina Garčin, u skladu sa člankom 33. st. 2. Zakona o zaštiti zraka, u postupku Inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove KLASA: 351-02/17-03/523, URBROJ: 517-08-1-2-18-4, odlučuje da nije potrebno provesti mjerenja posebne namjene ili procjene razine onečišćenosti zraka.

 

PRILOZI

Odgovor ministarstvu zaštite okoliša i energetike, 22.02.2018.

Skip to content