OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU ZA JAVNE RADOVE U OPĆINI GARČIN

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin na radno mjesto – RADNIK U ODRŽAVANJU – 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova

TEKST POZIVA

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin na radno mjesto

 1. – 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova

Opis privremenih poslova za radno mjesto navedeno pod točkom 1:

 • :
 • Rasprostiranje nasipnog materijala (zemlja, kamen, šljunak) po nerazvrstanim cestama i poljskim putovima pri čemu bi asistirali pomoćni radnici poslije zahvata stroja na grubim radovima,
 • Ručno prokopavanje vodnih ispusta kako bi se isušile lokve sa poljskih putova,
 • Uklanjanje raslinja i uređenje propusta na odvodnim kanalima i cestovnim jarcima na poljskim i nerazvrstanim cestama,
 • Izmuljivanje (ručno vađenje nataloženog blata) ispod ćuprija (mostova) na odvodnim kanalima,
 • Revitalizacija zapuštenih i neprohodnih javnih površina u svrhu osiguranja prohodnosti vatrogasnim vozilima u slučajevima požara, osobito u vrijeme žetve žitarica,
 • Niz nepredviđenih poslova koji bi se eventualno pojavili u okviru programa, a radnici to mogu obaviti u domenu svojih kvalifikacija, znanja i vještina
 • Sanacija divljih deponija smeća,
 • Preventivno uklanjanje alergena,

Posebni uvjeti za prijam u službu za radno mjesto navedeno pod točkom 1:

 • bez škole, niža stručna sprema, osnovna škola ili srednja stručna sprema,
 • samostalnost koja uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika,
 • odgovornost za materijalne resurse s kojima radnik radi,

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, odnosno za osobe bez završene škole Izjava da nisu završili osnovnu školu),

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Mjesto rada je u Garčinu, Kralja Tomislava 92.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod.

Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnicu Općine Garčin ili preporučeno putem pošte na adresu:

Općina Garčin, Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin, s naznakom ”Prijava na natječaj – zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – radnik u održavanju (JAVNI RADOVI).”

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Garčin zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

KLASA: 990-01/22-01/01

URBROJ: 2178-06-2-22-01

Garčin, 28.04.2022. godine

Načelnik Općine Garčin

                                                                                              Mato Grgić, dipl. iur.

Skip to content