Natječaj za radno mjesto Administrator – projekt administrator

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

1. ADMINISTRATOR – PROJEKT ADMINISTRATOR
– jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 29 mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova (EU-projekt ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA, naziv projekta ”Zaželi bolji život u općini Garčin”)
Opis privremenih poslova:

 • Pomaže u obavljanju administrativnih poslova
 • Pomaže u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti;
 • Pomaže u koordiniranju projekta i vođenju poslove informiranja i suradnje s medijima;
 • Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • Prikuplja račune za potrebe računovodstva i obrađuje knjigovodstvenu dokumentaciju;
 • Radi i druge poslove po nalogu Pročelnika.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • srednja stručna sprema,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit. Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u skladu sa zakonom.
Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 29 mjeseci, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme ugovorenog trajanja EU- projekta pod nazivom – „Zaželi bolji život u općini Garčin“, EU-projekt ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA. Mjesto rada je u Garčinu, Kralja Tomislava 92.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se daje povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Garčin: www.opcina-garcin.hr. objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na toj istoj web stranici, objavit će se vrijeme održavanja intervjua, najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i si. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima oglasa te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog oglasa

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i si.).
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod.

Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnicu Općine Garčin ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Garčin, Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin, s naznakom ”Prijava na oglas – prijam u službu na određeno vrijeme, naznaka radnog mjesta.”

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Načelnik Općine Garčin
Mato Grgić, dipl. iur.

PRILOZI

Odluka o imenovanju povjerenstva – Projekt administrator

Podaci o plaći, opisu poslova, načinu i vremenu obavljanja prethodne provjere, područje provjere te pravni izvori za pripremu kandidat

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – projekt administrator, Općina Garčin

Skip to content