NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA ”LATICA GARČIN”

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” od 30.09.2020. godine i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića ”LATICA GARČIN”, Upravno vijeće Vrtića, raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA ”LATICA GARČIN”

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

–  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

 1. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu)
 4. dokaz o radnom stažu:
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 6 mjeseci i
  • potvrdu predškolske ustanove o vrsti i trajanju poslova
 5. uvjerenja o nekažnjavanju, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starija od 6 mjeseci, i to:
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4.)
 • potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 1. Vlastoručno potpisanu izjavu (”suglasan/sna sam da se moji osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na web stranici Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” i web stranici Općine Garčin, tijekom rezultata natječajnog postupka).

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Uz prijavu na natječaj kandidat je obvezan priložiti plan i program rada Dječjeg vrtića za mandatno razdoblje.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić ”Latica Garčin” kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Informacije o načinu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i propisima kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju dostupne su na Internet stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske, na sljedećoj poveznici:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića ”Latica Garčin”, na adresu DJEČJI VRTIĆ ”LATICA GARČIN”, Put Surevice 4, 35212 Garčin, s naznakom ”NE OTVARAJ – za natječaj ravnatelj/ica”, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića ”Latica Garčin”, i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Garčin.

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obavit će se intervju.

O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

 

KLASA: 601-01/20-01-04

URBROJ: 2178/06-02-04-20/1

Garčin, 16.11. 2020.

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječji vrtić ”Latica Garčin”
Danijela Erić, mag. prim. educ.

 

PRILOZI

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=110168669&AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content