Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu mrtvačnice

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem odredaba Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (‘’Narodne novine’’ 125/11 i 64/15), članaka 4., 5. i 7. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općina Garčin (“Službeni vjesnik Županije Brodsko – posavske” broj 2/16.), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Garčinu u sklopu mrtvačnice od 21. Studenog 2018. (KLASA: 022-06/18-01/88, URBROJ: 2178/06-03-18-01) i čl. 48. Statuta Općine Garčin (02/18, 9/18 I 13/18 – pročišćeni tekst) Načelnik Općine Garčin raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 1. Davanje u zakup poslovnog prostora u Garčinu u sklopu mrtvačnice
  Površina objekta: 12 m²
  Početna zakupnina: 204,00 kn
  Vrijeme zakupa: 5 godina
  Namjena: cvjećarna
 2. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.
  Sudionik u natječaju u ponudi mora navesti:

  • ime i prezime, adresu prebivališta, državljanstvo za fizičke osobe, OIB,
  • podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe, odnosno presliku rješenja o obrtu ili izvod iz sudskog registra za pravnu osobu,
 3. Pravne osobe pored isprave o upisu u poslovni, sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar moraju priložiti:
  • potvrdu Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 4. Ponuda se dostavlja pismenim putem poštom u zatvorenom omotu na adresu:
  OPĆINA GARČIN – 35212 Garčin, Kralja Tomislava 92 “Natječaj za zakup poslovnog prostora” – ne otvarati ili osobno u pisarnicu Općine,
 5. Zaprimljene ponude otvarat će povjerenstvo za provedbu natječaja po proteku roka za podnošenje prijava u prostorijama Općine Garčin, Kralja Tomislava 92,
 6. Prijavitelji imaju pravo razgledati poslovni prostor radi uvida u stanje poslovnog prostora, a vrijeme uvida će se odrediti individualno sa povjerenstvom za provedbu na natječaja (kontakt telefon: 035 / 422 – 442),
 7. Fizičke ili pravne osobe koje imaju dospjele nepodmirene obveze prema Općini Garčin ne mogu sudjelovati na natječaju,
 8. te ponuđeni iznos zakupnine.

Pravo prvenstva za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Prijava se podnosi u roku 8 dana od prvog sljedećeg dana od objave natječaja u javnom glasilu.

O rezultatima natječaja, natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od prvog sljedećeg dana od otvaranja ponuda.

Sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Garčin na tel. 035/422-442.

 

Načelnik Općine Garčin
Mato Grgić, dipl. iur.

Skip to content