Javni poziv za program javnih potreba za 2018. godinu

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15) i članka 63. Statuta Općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 9/09 i 5/13) Jedinstveni upravni odjel objavljuje

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE GARČIN ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2018. GODINU

Prihvatljivim prijaviteljima smatra se udruga, isključivo s područja Općine Garčin, koja udovoljava slijedećim općim uvjetima:

 • upisana je u Registar udruga
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • uskladila je svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda),
 • osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga,
 • ima usvojen Financijski plan i Program rada za 2018. godinu

Pravo prijave na natječaj nemaju:

 1. Udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka
 2. Udruge koje nisu uskladile svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) niti su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu,
 3. Udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i/ili ne vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine”, broj 121/14).

Obvezna dokumentacija za prijavu:

 1. obrazac – prijavnica s opisom programa ili projekta i proračunom programa ili projekta
 2. dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske,
 3. financijski izvještaj udruge i to:
  • za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg izvještaja o prihodima i rashodima (Obrazac PR-RAS-NPF), Bilanca (Obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu,
  • za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu (Obrazac G-PR-IZ-NPF),
 4. preslika ovjerenog statuta udruge.

Rok za prijavu na javni poziv je 31. listopada 2017. godine.

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti osobno ili poštom na adresu:

OPĆINA GARČIN, Jedinstveni upravni odjel
35212 Garčin, Kralja Tomislava 92

Obrazac – prijavnica, može se preuzeti u tajništvu Općine ili na ovoj stranici u prilogu ispod.

Financijska sredstva će se odobravati u skladu s Pravilnikom o financiranju javnih potreba na području Općine Garčin i Kriterijima vrednovanja prijedloga programa, projekata, manifestacija i građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih potreba Općine Garčin.

PRILOZI

Prijavnica za program javnih potreba

Skip to content