Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

I. KORISNICI PROGRAMA

Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin su mladi.

Mladom osobom u smislu ovog Javnog poziva i Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da:

a) podnositelj nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv ili
b) da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života.

Za provedbu ovog Javnog poziva i Programa u Proračunu Općine Garčin osigurana su sredstva u iznosu 300.000,00 kn, dakle za ukupno 12 korisnika.

Za potrebe ovog Javnog poziva izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI

1. Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području Općine Garčin, i
2. Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt)

 

1. Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području Općine Garčin

Financijska pomoć će se odobriti podnositelju zahtjeva, koji kupi stambeni objekt (kuću, stan ili dio kuće ili stana (etažno vlasništvo)) koji se nalazi na području Općine Garčin i to isključivo radi kupnje nekretnine stjecanjem vlasništva nad istom.

Podnositelj zahtjeva, koji je kupio ili ima namjeru kupiti stambeni objekt na području Općine Garčin, odnosno kupovinom je postao vlasnikom i to od 01. siječnja 2019. godine, odnosno od dana objave ”Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Garčin” može ostvariti pomoć za kupnju na ime subvencije kupoprodajne cijene u iznosu od 25.000,00 kuna, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora ili valjano zaključenog kupoprodajnog predugovora.

Navedeni iznos subvencije će se isplaćivati na račun prodavatelja, ili iznimno, iznos subvencije se može isplatiti i izravno na račun kupca nekretnine uz uvjet da pismeno potvrdi isplatu kupoprodajne cijene (izvatkom iz banke), odnosno uz predočenje ovjerenog kupoprodajnog ugovora od strane javnog bilježnika iz kojeg je vidljivo da je kupoprodajna cijena isplaćena.

Subvencija se neće isplaćivati za kupovinu stambenog objekta za ugovor koji je zaključen s članovima obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj do četvrtog stupnja).

Pravo iz ovog Programa ne mogu ostvariti korisnici koji ostvaruju subvenciju države za kupnju kuće.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je ili će kupovinom stambenog objekta postati suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini.

2. Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt)

Podnositelj zahtjeva, koji je vlasnik građevinskog zemljišta, a namjerava graditi obiteljsku kuću (stambeni objekt) na području Općine Garčin od dana objave ”Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Garčin” može ostvariti pomoć za gradnju u iznosu od 25.000,00 kuna pod uvjetom da gradnja iste nije započeta prije 01.01.2019. godine.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Prijava za ovu mjeru se može podnositi po raspisanom javnom pozivu tijekom tekuće godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava za tu proračunsku godinu. Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Garčin.

Navedeni stambeni objekti koji su kupljeni, odnosno na građevinskim zemljištima na kojima se planira graditi stambeni objekt, moraju biti bez tereta (hipotekarnih tražbina, zabilježbi uzdržavanja ili bilo kojih drugih tereta koji utječu na slobodno raspolaganje istim).

Korisnici sufinanciranja ne smiju biti niti pod jednim oblikom blokade u pogledu novčanih ovrha.

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave se podnose od dana objave Javnog poziva na stranicama Općine Garčin www.opcina-garcin.hr, odnosno od objave na oglasnoj ploči Općine Garčin.

Prijave se podnose pismeni putem s naznakom ”Prijava za dodjelu sredstava iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin” na adresu:

Općina Garčin
Kralja Tomislava 92
35212 Garčin

U prijavi je potrebno navesti:
1. ime i prezime prijavitelja,
2. adresu prijavitelja,
3. oib prijavitelja,
4. e-mail prijavitelja,
5. broj telefona prijavitelja (mobitel i fiksni), te
6. datum rođenja prijavitelja, a ukoliko je prijavitelj stariji od 40 godina, i datum rođenja supružnika koji je mlađi od 40 godina.

Obrasci izjava koje je potrebno priložiti prijavi, nalaze se uz ovu prijavu, te ih je moguće preuzeti sa web stranica Općine Garčin.

Postupak objave javnog poziva, zaprimanja i pregleda prijava provodi Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći imenovano od strane Općinskog vijeća.

Povjerenstvo razmatra prijave te ukoliko ista udovoljava uvjetima javnog poziva predlaže Općinskom načelniku donošenje Odluke o prihvatljivosti.

O svakom zahtjevu Odlukom odlučuje općinski Načelnik.

Ugovor o dodjeli financijske pomoći/subvencije sklapa općinski Načelnik i Korisnik mjere iz ovog Programa odnosno Podnositelj zahtjeva.

Prijave i zahtjevi za isplatu sredstava koji sadrže potpunu traženu dokumentaciju i udovoljavaju propisanim kriterijima, odobravaju se i isplaćuju sukladno ovom Javnom pozivu i Programu.

 

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za Mjeru 1.1.:
1. prijava za Mjeru 1.1.
2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga,
3. potvrda bračnog statusa
4. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu prebivališta),
5. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta),
6. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga,
7. izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva,
8. izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo),
9. izjava podnositelja i njegovog bračnog druga, da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga te da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nije prodao, ili na drugi način otuđio nekretninu iz svog vlasništva ili suvlasništva, a na području RH (izjava ovjerena kod javnog bilježnika ),
10. preslika ugovora o kupoprodaji stambenog objekta,
11. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu,
12. izjava o promjeni prebivališta,
13. predugovor o kupoprodaji nekretnine,
14. potvrdu Općine Garčin o nepostojanju duga po bilo kojoj osnovi prema Općini Garčin u posljednje 2 godine od dana objave Javnog poziva,
15. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za Mjeru 1.2.:
1. prijava za Mjeru 1.2.
2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga,
3. potvrda bračnog statusa,
4. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu prebivališta),
5. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta)
6. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga
7. izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinskog zemljište na kojem se gradi kuća koje je predmet prijave na mjeru,
8. izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo)
9. troškovnik radova izrađen od ovlaštene osobe,
10. izjava podnositelja i njegovog bračnog druga, da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga te da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu iz svog vlasništva ili suvlasništva, a na području RH (izjava ovjerena kod javnog bilježnika)
11. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu
12. izjava o zadržavanju prebivališta,
13. potvrda projektanta o početku izrade projektne dokumentacije (sa datumom početka izrade, pečatom i potpisom projektanta),
14. potvrdu Općine Garčin o nepostojanju duga po bilo kojoj osnovi prema Općini Garčin u posljednje 2 godine od dana objave Javnog poziva,
15. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja

V. OSTALE ODREDBE

Korisnicima mjera se sredstva mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Općini Garčin u posljednje 2 godine od dana objave Javnog poziva.

Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u obzir. Sredstva se dodjeljuju redoslijedom zaprimanja (sat i datum primitka zahtjeva) zahtjeva do iskorištenja svih sredstva osiguranih u Proračunu za tu stavku.

Prednost pri odabiru imaju oni prijavitelji koji su ranije podnijeli prijavu i koji su uz prijavu podnijeli svu potrebnu dokumentaciju.

 

OPĆINA GARČIN

Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći

PRILOZI

Odluka o Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin

PRIJAVA – Mjera 1.1.
PRIJAVA – Mjera 1.2.

Izjava za suvlasnika – točka 8

Izjava da se radi o prvoj nekretnini – točka 9.
Izjava da se radi o prvoj nekretnini – točka 9._1

Izjava za bjanko zadužnicu – točka 11.
Izjava za bjanko zadužnicu – točka 11._1

Izjava o promjeni prebivališta – točka 12.
Izjava o promjeni prebivališta – točka 12._1

 

Skip to content