Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019.

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 48. Statuta Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/18, 9/18, 13/18 – pročišćeni tekst) Načelnik Općine Garčin objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2019.

 

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za 2019. za:

 • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
 • donacije i sponzorstva;
 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
 • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
 • edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu),
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave javnog poziva.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 2.000,00 kuna, a najveći iznos je 30.000,00 kuna.

 

2. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji.
Javni poziv ne odnosi se na:

 • financiranje programa i projekata ustanova, udruga i zaklada čiji je osnivač ili suosnivač Općina Garčin, druga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska,
 • financiranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama koje provode udruge i druge organizacija civilnog društva koje su upisane u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije,
 • financiranje programa i projekata javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima,
 • na programe i projekte u kojima Općina Garčin sudjeluje kao partner ili suorganizator,
 • dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama,
 • sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,

3. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PODNOSITELJ PRIJAVE

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija;
 • da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu (dostaviti zapisnik o imenovanju ovlaštenih osoba sa zadnje skupštine);
 • moraju uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Garčin;
 • moraju uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Garčin;
 • da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe;
 • da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

Dokaze iz alineje 1. do 3. pribavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin koje obavlja stručne poslove za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, iz elektroničkih baza podataka.

 

4. PRIJAVA I DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascima C1, C2 i C3 koji su sastavni dio ovoga poziva.
Uz prijavu mora biti priložena sljedeća dokumentacija:

 1. Ispunjeni i potpisani obrasci C1, C2 i C3;
 2. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva;
 3. potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin o nepostojanju duga s osnove komunalne naknade, zakupa i najma ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva, u izvorniku ili preslici;
 4. uvjerenje o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva;
 5. samo kada se traži financiranje programa ili projekta ili aktivnosti – uvjerenje o nekažnjavanju voditelja programa ili aktivnosti, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva;
 6. potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin o potrošnji proračunskih sredstava u prethodnoj proračunskoj godini, u izvorniku ili preslici.

 

5. NAČIN PRIJAVE

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti na adresu:
OPĆINA GARČIN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
– za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora
35212 Garčin
Kralja Tomislava 92

Prijave na Javni poziv treba dostaviti preporučeno poštom na navedenu adresu ili u pisarnicu općinske uprave na adresi Garčin, Kralja Tomislava 92.
Obrasci za prijavu na Javni poziv dostupni su na internetskoj stranici Općine Garčin garcin.opcina@gmail.com .

 

6. NEODOBRAVANJE JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE

Podnositelji prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete, nisu podnesene na propisani način i nisu sukladne Uputama za prijavitelje na Javni poziv bit će pisano obaviješteni o neodobravanju jednokratne financijske potpore.
Iz proračuna Općine Garčin neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

Zaključak o dodjeli jednokratne financijske potpore na temelju Javnog poziva objavljuje se na internetskoj stranici Općine Garčin u roku od osam dana od dana donošenja.
Podnositelju prijave kojem je odobrena jednokratna financijska potpora bit će dostavljen zaključak načelnika.

 

7. UGOVOR O FINANCIRANJU I MODEL PLAĆANJA

Sa prijaviteljem kojem je odobrena jednokratna financijska potpora Općina Garčin će potpisati ugovor o financiranju najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju jednokratne financijske potpore.
Jednokratna financijska potpora će biti doznačena u roku i na način određen ugovorom o financiranju.
Ovaj poziv je objavljen 08. siječnja 2019. na internetskoj stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr i na oglasnim pločama općinske uprave.

Dokumentacija Javnog poziva sa Uputom za prijavitelje dostupna je na internetskoj stranici Općine Garčin www.opcina-garcin.hr.

 

Načelnik Općine Garčin:
Mato Grgić, dipl. iur.

PRILOZI

UPUTE ZA PRIJAVITELJE NA JAVNI POZIV 2018. – Općina Garčin

OBRAZAC PRORAČUN-POT (JAVNI POZIV) 2019. – Općina Garčin

C1 OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV 2018 – Općina Garčin

C2 TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI JP 2019. – Općina Garčin

C3 OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA (JAVNI POZIV) 2018 – Općina Garčin

D2 Izvještaj o izvršenju aktivnosti JP 2018. – Općina Garčin

Skip to content