JAVNI NATJEČAJ Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt ”ZAŽELI – program zapošljavanja žena” ” Zaželi bolji život u općini Garčin ”

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625 od 16. siječnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0325 od 19. veljače 2020. godine, te članka 48. Statuta Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 02/18, 09/18 i 13/18 – pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Garčin Mato Grgić, dipl. iur. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt ”ZAŽELI – program
zapošljavanja žena”
” Zaželi bolji život u općini Garčin ”

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Garčin za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ”Zaželi bolji život u općini Garčin” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

1. Broj traženih radnica: 10 osoba
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseca
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Garčin
5. Opis poslova:
pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

6. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka, o nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

7. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • zamolba za posao
  • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
  • preslika dokaza o završenoj školi
  • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje
  • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: garcin.opcina@gmail.com

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od 4 mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Garčin, Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin , putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom:

Za javni natječaj u sklopu Projekta” Zaželi bolji život u općini Garčin”

Kandidatkinje su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općina Garčin – www.opcina-garcin.hr .

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

 

PRILOZI

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – projekt Zaželi

Izjava o suglasnosti sa uvjetima natječaja – Program zaželi, 27.02.2020.

Izjava o pristanku na osposobljavanje – Program zaželi

Skip to content