Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (NN 74/10, 125/14) i Planu prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 09/2018), Načelnik Općine Garčin Mato Grgić, dipl. iur. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Garčin – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Posebni uvjeti:

 • magistar prava sa najmanje 1 godinom radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje magistra prava, (iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik pravne struke, odnosno stručni prvostupnik pravne struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja) – (članak 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14),
 • izvrsne organizacijske, analitičke, pregovaračke i komunikacijske vještine,
 • kooperativnost i spremnost na timski rad,
 • vještine nošenja sa stresom i emocionalna inteligencija,
 • vještine upravljanja vremenom,
 • savjesnost, odgovornost i radna učinkovitost,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (B2 razina),
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office, internet, e-pošta).

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedenih struka.

Na natječaj mogu se javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od imenovanja.

Radni odnos zasniva se uz obvezni probni rad od tri mjeseca. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja, vještina i sposobnosti testiranjem (pisanim putem) i razgovorom (intervjuom) povjerenstva s kandidatom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Garčin (www.opcina-garcin.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za navedenu provjeru.

Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Garčin koje imenuje Načelnik (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih upućuje na testiranje.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Garčin bit će objavljen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa,) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu, svi kandidati obavezno prilažu:

 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),
 • dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (VSS) u trajanju od najmanje 1 godine ili iznimno (VŠS) od najmanje 5 godina,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično),

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. stavkom 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istoimenog zakona. Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja kao osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidat može ostvariti pravo na prednost prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate. To znači da kandidat treba ispuniti ostale uvjete propisane oglasom za imenovanje: opće i posebne stručne uvjete i nakon toga uvjete testiranja prema najviše rangiranim rezultatima na testiranju i razgovoru.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti pisano obaviješteni.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Garčin, Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu – pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Garčin«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

 

KLASA: 023-01/18-01/39
URBROJ: 2178/06-03-18-2
Garčin, 25. srpnja 2018.

NAČELNIK OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur.

PRILOZI

NATJEČAJ za pročelnika Općine Garčin – tekst natječaja
Opis poslova, podaci o plaći, način provjere znanja i sposobnosti kandidata te izvori za polaganje
Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja OPĆINA GARČIN – pročelnik

Skip to content