Javna rasprava o procjeni utjecaja na okolišgrađevine za intenzivan uzgoj preadi na kčbr. 184 k.o. Trnjani

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, kao koordinator provedbe javne rasprave, temeljem članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa: UP/I 351-03/17-02/81, Urbroj: 517-06-2-1-2-18-14, od 16. ožujka 2018. godine), objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE u postupku procjene utjecaja na okoliš građevina za intenzivan uzgoj peradi ukupnog kapaciteta 60.000 purana u jednom proizvodnom ciklusu na kčbr. 184 k.o. Trnjani, Općina Gračin, Brodsko-posavska županija

 

  1. Studija o utjecaju na okoliš građevina za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 60.000 komada u proizvodnom ciklusu, farma za tov purana u Trnjanima (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata: Vindon d.o.o. iz Slavonskog Broda, Lučka ulica 4, koju je izradio ovlaštenik ECOMISSION d.o.o. iz Varaždina, Vladimira Nazora 12, (revizija: 01, listopad 2017. god.), upućuje se na javnu raspravu.
  2. Javna rasprava i javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Studije, se provodi od 12. travnja do 11. svibnja 2018. god., svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Garčin, Kralja Tomislava 92, Garčin. Na javnom uvidu biti će izložena jedna cjelovita Studija i jedan sažetak Studije, te knjiga primjedbi.
  3. Ova Obavijest javnosti i zainteresiranoj javnosti, objavljuje se u „Večernjem listu“, na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr) i Općine Garčin (www.opcina-garcin.hr), te na oglasnim pločama Brodsko-posavske županije i Općine Garčin, a s danom početka javne rasprave i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr) gdje će biti objavljena i cjelovita Studija.
  4. Javno izlaganje sa nazočnim predstavnicima nositelja zahvata i izrađivačima Studije, na kojem će se raspravljati i neposredno odgovarati na postavljena pitanja nazočne javnosti i zainteresirane javnosti, održati će se dana 27. travnja 2018. godine (petak) u 11,00 sati u zgradi Općine Garčin, Kralja Tomislava 92, Garčin.
  5. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi javnosti i zainteresirane javnosti o Studiji, mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će bit dostupna na mjestu javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 11. svibnja 2018. godine, na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod (naznaka: „SUO farma u Trnjanima“).

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA: 351-03/18-01/06
URBROJ: 2178/1-03-18-3
Slavonski Brod, 3. travanj 2018. god.

Skip to content